Register now!and get more exciting experience!

Log in

Title:TONGGUE-TWISTER

huihui
Topic Poster
huihui 10-10-08 16:49

xiǎo Lán xiǎo Qián chī wǔfàn

           午饭 

xiǎo Lán ài  chī chǎojīdàn

        炒鸡蛋 

xiǎo Qián ài chī  dànchǎofàn

      蛋炒饭 

Chǎojīdàndànchǎofàn

炒鸡蛋  蛋炒饭

chīzhe bù xián yě bú dàn

吃着   

 

Xiaolan and Xiaoqian are having lunch,

Xiaolan likes scrambled eggs,

Xiaoqian likes egg-fried rice.

Xcrambled eggs and egg-fried rice,

Taste neither salty nor bland.