Register now!and get more exciting experience!

Log in

江村即事
jiāng cūn jí shì

editor  13-11-22 16:33

Language:中文 pin yin English

 • 司空曙(唐)
  Sī Kōng shǔ (Táng )
  钓罢归来不系船,
  Diào bà guī lái bú xì chuán ,
  江村月落正堪眠。
  jiāng cūn yuè luò zhèng kān mián .
  纵然一夜风吹去,
  Zòng rán yī yè fēng chuī qù ,
  只在芦花浅水边。
  zhī zài lú huā qiǎn shuǐ biān .

诗词解析
      钓鱼回来了就让船在水面上漂着,月亮落下了正好睡觉。即使船被夜里的风吹走,也会在开满芦花的浅水边上。
After fishing, the poet let the boat float on the surface of the river and fell asleep as the moonlight disappeared. Even if the boat is blown away by the night wind, it will float on the surface of the shallow water filled with reed flowers. 
      这首诗其实并没有写景,而是写的是诗人钓鱼归来的心理活动,诗中体现出诗人悠闲的生活和江村的美景。
This poem does not depict scenery, but the poet’s thoughts after fishing. It reflects the poet’s relaxed life and the beautiful scenery of a river hamlet.
词语注释
系( jì ):v. to tie
纵然(zòng rán):even if, 就算、即使.
心理(xīn lǐ):n. psychology
悠闲(yōu xián):adj. leisurely
http://yubchun.blog.163.com/blog/static/1632190522011525102039512/

版权所有:MyEChinese

Share |
Edit on13-12-02 10:25