Register now!and get more exciting experience!

Log in

邯郸冬至夜思家
Hán dān dōng zhì yè sī jiā

editor  14-05-05 16:32

Language:中文 pin yin English

 • 白居易(唐)
  Bái Jū yì (Táng )
  邯郸驿里逢冬至,
  Hán dān yì lǐ féng dōng zhì ,
  抱膝灯前影伴身。
  bào xī dēng qián yǐng bàn shēn .
  想得家中夜深坐,
  Xiǎng dé jiā zhōng yè shēn zuò ,
  还应说着远行人。
  hái yīng shuō zhe yuǎn xíng rén .
诗词解析
      行至邯郸,在驿站里住下,正好这天是冬至,我自己抱着膝盖坐在灯前,只有影子和我相伴。能想象得出现在到了深夜家人可能还都坐在一起聊天,在说着我这个远行人吧。
When I got to Hantan I stayed in the courier station. It was the exact day of the Winter Solstice, and I sat in front of a lamp holding my knees. With only my shadow accompanying me. I could sense and imagine family members gathered together at night talking about me, the traveler. 
      冬至在古代是非常重要的节日,而诗人此时却孤独地一个人坐在房间里,格外思念亲人,亲人又何尝不想念诗人呢?因为很多人都有逢年过节自己独自一人在外的经历,所以这首诗读起来非常感人。
The Winter Solstice was a very important festival in ancient times, but the poet sat alone in the room, missing his relatives very much. Why did his relatives not miss him? As many people experience the same feeling of being alone at every festival and during the New Year, this poem is very touching. 
词语注释
驿 (yì): Coaching inn 古代时官方招待所。
冬至 (dōng zhì): Winter Solstice 农历二十四节气之一,古代有隆重的庆祝活动。
想得 (xiǎng dé): Imagine 想象得出。
还应 (hái yīng): Might also 还可能。
图片来源
http://3g.hebei.com.cn/3g/3gzt/3gztdz/3gztdzxgsc/201012/t20101216_2639747.shtml

版权所有:MyEChinese

Share |
Edit on14-05-08 14:19