Register now!and get more exciting experience!

Log in

春思
Chūn sī

editor  14-06-19 17:05

Language:中文 pin yin English

 • 李白(唐)
  Lǐ Bái (Táng )
  燕草如碧丝,秦桑低绿枝。
  Yàn cǎo rú bì sī ,qín sāng dī lǜ zhī .
  当君怀归日,是妾断肠时。
  Dāng jūn huái guī rì ,shì qiè duàn cháng shí .
  春风不相识,何事入罗帏?
  chūn fēng bǜ xiāng shí ,hé shì rù luó wéi ?
诗词解析 Analysis
      燕地的小草才长出一点嫩叶,秦地的桑树叶子已经茂密得压弯了树枝。你在那边想家的时候,也正是我在家里想你想得肝肠寸断的时候。春风啊,我和你并不相识,你为什么闯进我的帷帐,打乱我的情思呢?
Little patches of grass grow tender leaves in the place of Yan, but the mulberry leaves in Qin are too dense to bend branches. While there and missing home, at that time I was missing you very badly at home as well. The winds of spring! I was not that familiar with you. Why did you break into my bed-curtain and disturb my mood? 
      这首诗描写的是一名在秦地的女子思念在燕地镇守边关的丈夫,看到桑叶满枝,她触景生情思念自己的丈夫,而这时,春风吹来,她反问春风什么打扰了她。没有爱人的春天自然不会享受春的美好。
This poem depicts a lady in the place of Qin missing her husband who is guarding the frontier juncture in Yan. Seeing the mulberry leaves full of branches, she misses her husband. But at that time, the spring breeze blew, and as such she asked why it was disturbing her. People cannot enjoy the beauty of spring without lovers. 
词语注释
嫩叶 (nèn yè):leaves
茂密 (mào mì):dense
肝肠寸断 (gān cháng cùn duàn): Liver and intestines are cut into inches.;deep affection
触景生情 (chù jǐng shēng qíng): be moved by what one sees
享受 (xiǎng shòu): enjoy
图片来源:
http://www.52shici.com/works.php?works_id=219855&mem_id=12778

版权所有:MyEChinese

Share |
Edit on14-06-20 16:29